Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w KatowicachKlasa VII dwujęzyczna:
Lista przyjętych uczniów do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 4===> Przyjęci do klasy dwujęzycznej <===

____________________________________________________________
Termin składania wniosków do klasy VII dwujęzycznej z językiem niemieckim:
26 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych:
19 maja 2021 r. o godz. 16.00
===> ZGŁOSZENIE DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ <===


Klasa dwujęzyczna w naszej szkole:
1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach po raz pierwszy została utworzona klasa VII dwujęzyczna z językiem niemieckim.


W oddziale dwujęzycznym nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, w przypadku naszej szkoły jest to język niemiecki. W klasie VII język niemiecki będzie nauczany w wymiarze 5 godzin od podstaw. Natomiast w klasie VIII prowadzone będą w dwóch językach (j. polskim i j. niemieckim) co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, fizykę, chemię, cześć geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, cześć historii odnoszącą się do historii powszechnej oraz matematykę. W tatach 2018 – 2020 klasa VIII dwujęzyczna realizowała w języku niemieckim zajęcia z matematyki i historii w wymiarze 1 godziny tygodniowo każdy przedmiot.


Nauczanie języka niemieckiego oraz wybranych przedmiotów obywało się w oparciu o autorskie programy zgodne z obowiązującą podstawą programową.

W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie klasy językowej realizowali szereg rozmaitych projektów edukacyjnych, takich jak:

 • Dzień Języka Niemieckiego, na stałe wpisany już w kalendarz imprez szkolnych, podczas którego uczniowie biorą udział w wielu konkursach, kosztują smakołyków kuchni niemieckiej, poznają kulturę i tradycje krajów niemieckojęzycznych.
 • Wojewódzki Konkurs „Historia i kultura krajów niemieckojęzycznych” pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Katowice, który nasza szkoła organizuje od 11 lat.
 • Udział w lingwistycznych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i rejonowych.
 • Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie.
 • Współpraca z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym w Opolu.
 • Współpraca z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.
 • Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Katowice.
 • Współpraca z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach (nauka w klasie dwujęzycznej na poziomie szkoły podstawowej umożliwia kontynuację nauki w klasie dwujęzycznej w VIII LO, w którym klasy o takim profilu funkcjonują już od dawna i cieszą się dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem nauczania). Nasi uczniowie uczestniczą zarówno w zajęciach w j. niemieckim, jak i biorą udział w projektach organizowanych przez tamtejsze klasy dwujęzyczne: mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z burmistrzem miasta Kolonii.
 • Realizacja projektu e-Twinning ze szkołami z Niemiec, Słowenii i Chorwacji nt. „Est Europa nunc unita – et unita maneat” – „Europa ist nun vereint – und vereint möge es bleiben”.
 • Udział w programie Insta.Ling, dzięki któremu uczniowie poprzez aplikację mają możliwość stałej nauki języka niemieckiego.
 • Zajęliśmy II I III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutsch ist für mich…”
 • Prowadziliśmy zajęcia otwarte dla rodziców i kandydatów do klasy dwujęzycznej.
 • Realizowaliśmy wiele ciekawych projektów: nagrywamy filmy, organizujemy Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, w klasach 1-3 prowadziliśmy innowację : „Niemiecki jest pierwsza klasa” oraz zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego dla klasy 3.
 • W ramach Dnia Otwartego przeprowadziliśmy zajęcia pokazowe z fizyki prezentując doświadczenia fizyczne w języku niemieckim.
 • Wzięliśmy udział w innowacyjnym projekcie z języka niemieckiego zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola pt. „Mit Gefühlen umgehen”. Projekt ten opierał się na nowatorskiej metodzie hospitacji zajęć prowadzonych przez p. Elżbietę Wydrę – Superbelfra RP, edukatorkę, nauczycielkę języka niemieckiego, ale też aktywnym udziale uczniów w dyskusji w języku obcym.

Liczymy, że kształcenie dwujęzyczne przyczyni się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, pozwoli na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie, także jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. W przyszłości będzie dla uczniów naszej szkoły dodatkowym atutem przy wyborze dalszej drogi kształcenia i zwiększy ich szanse na rynku pracy.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy VII dwujęzycznej
w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
na rok szkolny 2021/2022
Lp. Postępowanie rekrutacyjne termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego z j. niemieckim jako
drugim językiem nauczania wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 26 kwietnia 2021 r.
do 14 maja 2021 r.
22 czerwca 2021 r.
do 23 czerwca 2021 r.
2 Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych dla
kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,
o którym mowa w art. 139 ustawy
– Prawo oświatowe
19 maja 2021 r.
godz. 16.00
24 czerwca 2021 r.
godz. 16.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu
predyspozycji językowych
o którym mowa w art. 139 ustawy
– Prawo oświatowe
2 czerwca 2021 r. 25 czerwca 2021 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziału
dwujęzycznego.
2 czerwca 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
5 Potwierdzenie przez rodziców kandydata
woli przyjęcia dziecka do oddziału
dwujęzycznego. Potwierdzenie należy
złożyć w formie pisemnego oświadczenia.
od 2 czerwca 2021 r.
do 11 czerwca 2021 r.
od 25 czerwca 2021 r.
do 2 lipca 2021 r.
6 Dostarczanie przez kandydata
ubiegającego się o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego świadectwa
promocyjnego do klasy VII.
od 25 czerwca 2021 r.
do 29 czerwca 2021 r.
od 25 czerwca 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
oddziału dwujęzycznego
30 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
5 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
===> REGULAMIN REKRUTACJI 2021/2022 <======> ZARZĄDZENIE PREZYDENTA <======> Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji <===