Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jerzego Ziętka w Katowicach
ul. Graniczna 46;
fax/tel. (32) 255 34 50
e-mail: dyrektorgim4@o2.pl 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach

Zdrowie w SP 4:Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 9 w Katowicach12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej.Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje:


  1. profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  2. promocję zdrowia,
  3. oraz opiekę stomatologiczną.


Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym uczniom świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach, ul. PCK 1.
Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego jest:
OLK – MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.


Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:  1. ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  2. kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.


Osoby sprawujące opiekę zdrowotnąProfilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. Gabinet pielęgniarki czynny jest w środy w godz. 7.30 – 15.00.


Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.


Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty.


Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.


Opieka stomatologiczna, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego


Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się poniżej po kliknięciu na odpowiednie linki:===> ZGODA NA USŁUGI STOMATOLOGICZNE <======> SPRZECIW <===